Lexicon


Middle-PersianSyriacGreekPersian
Abrahām
mhrB)
Ābrōdag
qdwrB)
Adām
md)
Ādur-Farrah
hrPrwd)
Ādur-Gušnasp
آذرگشسب
Ahreman
اهرمن
Aleksandar
Ἀλέξανδρος
اسکندر
Anōš(ag)-zād
نوش زاد
Anōšag-ruwān
نوشین‌روان
*Aphroditien
Ἀφροδιτιανός
*Apollon
Ἀπόλλων
*Āraš
آرش
*Ardang
ارتنگ
Arda(x)šīr
اردشیر
*Arius
swYr)
Arjāsp
ارجاسب
*Arrenatos
Ἀρρενάτος
Arwān-dād
ddNwr)
*Athéna
Ἀθηνᾶ
*Attale
Ἄτταλος
*Auguste
Αὐγούστος
*‘Awira
)rYw(
Āzād-Sarw
آزادسرو
Bāb
)B)
Bābay
yBB
*Barnaès
Βαρνάης
*Bateos
Βατεῷ
*Bātrun
باطرون
Baypus
فغفور
*B‘el
)LOB
*Bizès
Βήζης
Burzēn
برزین
Burzōy
برزوی
*Cyrus
Κῦρος
Dād-Ohrmezd
dzMrwhdd
Dādīn
oYd)d
*Daniel
lY)YNd
Δανιηλ
*David
dYwd
Δαυὶδ
Dēn-dād
ddNYd
*Dichorianos
Διχοριανὸς
*Dioclès
Διοκλῆς
*Dionysaros
Διoνυσάρος
*Dionysos
Διόνυσος
*Doris
Δωρίς
*Doros
Δῶρος
*Élibatos
Ἡλίβατος
*Élie
Ηλιου
*Élisée
($YL)
*Euclès
Εὐκλης
*Faġāniš
فغانیش
Farhād
فرهاد
Farrox-dād
ddKwrP
Frāsiyāw
افراسیاب
Frēdōn
فریدون
*Ġātfar
غاتفر
*Gaw
گو
Gayōmart
کـیومرث
*Gēl šah
گیل شاه
*Golinduš
Γολινδοὺχ
*Grigor
rwGYrG
Guš(n)asp
گشسب
Guštasp
گشتاسب
*Hélios
Ἥλιος
*Héra
Ἥρα
*Hérode
Ἡρῴδης
*Hésiode
Ἡσίοδος
*Horikatos
Ὡρίκατος
Hōšang
هوشنگ
Husraw
wrSwK
Χοσρόης
کسری
خسرو
*Irénée
Εἰρήνη
Išāk
qXSY)
Īšō‘ (Jésus)
(w$Y
Ἰησοῦς
*Israël
Ισραηλ
*Jacob
Ιακωβ
*Jacques
bwQ(Y
*Jaïros
Ἰάειρος
*Jamhūr
جمهور
Jamšīd
جم
*Jean
oNXwY
Ἰωάννηϛ
*Jérémie
Ιερεμίας
*Job
bwY)
*Joseph
pSwY
*Judas
)dwhY
*Karia
Καρία
*Kasandros
Κάσανδρος
*Kasteleus
Καστιλλεὺς
Kawād
dw)Q
قباد
Kay Husraw
کیخسرو
Kay Kawād
کیقباد
Kay Us
کاوس
*Kiān
کیان
Kirdag
gdrQ
*Koatos
Κόατος
*Konkenkratès
Κωνκενκράτης
*Krysṭiana
)NY+SrK
*Kūfčiī
کوفچی
Kušnewaz
خوشنواز
Māh-bōy
مهبود
*Ma‘na
)N(M
Mardōy
مردوی
*Marie
Μαρία
*Masih
مسیح
*Māy
مای
*Mehrās
مهراس
Messiah (Christ)
Χριστός
Mihr
Μίθρας
Mihr-Anōš
مهرنوش
Mihr-bād
Μιθροβάδης
Mihr-Narseh
)SrNrhYM
Mihr-Zabīrōy
ywrYBzrhYM
Mihrag
مهرک
Mihrān
nrhM
مهران
*Mihrān Stād
مهران ستاد
*Mundhir
منذر
Mūšāy
)$wM
Μωσῆς
*Myria
Μυρία
*Nabourikès
Ναβουρίκης
Narseh
نرسی
*Néoktètios
Νεοκτήτιος
*Nicodème
Νικόδημος
Ohrmezd
dzMrwh
هرمزد
اورمزد
هرمز
Ohrmezd-Xwarrah
هرمزد خراد
*Ophianos Pertèlaios
Ὀφιανὸς ὁ Περτηλαῖος
*Oštad
اشتاد
*Ourania
Οὐρανία
Pābag
بابک
*Pasargaros
Πασάργαρος
Paulos
swLwP
*Pegeh
Πηγή
Pērōz
zwrYP
پیروز
*Pharas
Φαρᾶϛ
*Philippe
Φίλιππος
*Pierre
swr+P
Πέτρος
Pīr-Gušnasp
pSN$wGrYP
Pīrān-Gušnasp
pSN$wGNrYP
*Porphyre
فرفوریوس
*Porus
فور
*Prouppipos
Προύππιπος
*Pylade
Πυλάδης
*Qaraxān
قراخان
Rām-Burzēn
رام برزین
*Rašnawad
رشنواد
Šābuhr
شاپور
Šābuhr Ohrmezd
شاپور اورمزد
*Šādān Burzēn
شادان برزین
Šāhōy
شاهوی
*Šalmaï
yML$
Sāsān
ساسان
*Satan
)N+S
Σατανᾶς
*Sāveh
ساوه
*Scillas
Σκίλλας
*Sechthrantianos
Σεχθραντιανὸς
Šemāš
شماس
*Serge
sYGrS
*Simon
nwOM$
Σίμων
Šīrīn
Σιρή
Širōy Wahrām
شیروی بهرام
*Sonj
سنج
Spitāmān
oMh+dYPS
*Talhand


طلحند
Taxmūrat
طهمورث
*Thomas
)Mw)t
*Trachèlaphios
Τραχηλάφιος
Wahman
بهمن
Wahrām
بهرام
Wahrām Gōr
بهرام گور
Wuzurg-Mihr
بوزرجمهر
*Xanthippè
Ξανθίππη
Xwadāy-bud
dwBNdwK
Yazd-bōzēd
dYzwBdYzY
Yazd-panāh
hNPdYzY
Yazdēn
oYdzY
Yazdgerd
یزدگرد
Yazdōy
ywdzY
Zabargān
oGrBz
*Zād Farrox
زادفرخ
Zarāsp
زراسپ
Zardu(x)št
t$wdrz
Ζωροάστρης
زردهشت
*Zeus
Ζεύς
Zurwān
زروان
Middle-PersianSyriacGreekPersian
*Achaïe
)Y)K)
Ādur ī Gušnasp
آذرگشسب
Ādurbādagān
oYGYBrwd)
آذرآبادگان
*Ahwāz
اهواز
*Akad
dK)
Alān
آلان
Alexsandariyā
)YrdNSKL)
*Amid
Ἀμιδα
*Ammurieh
عمّوریه
Āmūl
آمل
*Āmuy
آموی
Andiyōk
)YKY+N)
انطاکیه
*Ārāyeš Rum
آرایش روم
*Ardabil
اردبیل
Ardān
)YND*)d )rt)
Armen
)YNMD*)d )tYNP
ارمنیه
Arzōn
nwzr)
Āsūrestān
)YMr*) tYB
Βηθαρμαῆς
عراق
*Athènes
swNt)
Bābil
Βαβυλὼν
Bāmig
بامین
*Barak
برک
*Barda
بردع
*Basā
بسا
Baxl
بلخ
*Baxt
بخت
*Bēth-Kusāyē
)YSw*K tYB
*Bethléem
Βηθλεὲμ
*Bisotun
بیستون
Buxārā
بخارا
*Čaġān
چغان
*Caspienne
Κασπία
*Castalie
Κασταλία
Čāčestān
چاچ
Čīn
چین
*Constantinople
sYLwPNY+N+SwQ
Κωνσταντινούπολις
*Corinthe
swtNrwQ
*Damas
qwSMrd
*Dana
)Nd
*Danbar
دنبر
Dastgerd
oLB tYBd )trQz
Καρσθὰ τὸ μέγα (τὸ)
Dēlām
دیلم
دیلمان
*Delphes
Δελφοί
*Égypte
oYrcM
Ērān
ایران
*Farrox-Ādur
rwrhrP
*Galilée
Γαλιλαία
Garmēgān
yMD*G tYB
Βηγαρμεῶν
Gēlān
گیلان
*Gol Zarriyun
گل زرّیون
گل زریون
*Grèce
Ἑλλάς
Gundešābuhr
گندی شاپور
Gurgān
)YNzD*wGd )rt)
گرگان
*Halab, *Alep
حلب
*Ḥalē
)L*X
*Hephtalites (pays des)
)YD*tPh tYB
Hind
هند
هندوستان
هندوستان
*Homoburros
Ὀμοβύρρος
Hrōm
)YMwhD* tYB
روم
Hulwān
Ἀλουανῶν (τοῦ)
Hūzestān
)Yzw*h tYB
Χουζαϊνῶν ἐπαρχίας (τῶν)
Ivān-e-Kerkha
ndYLd )KrK
*Jayhūn
جیهون
*Jérusalem
Ιερουσαλημ
*Judée, Juda
Ἰουδαία, Ιουδα
*Kallinike
قالینیوس
*Karkā d-Bēth Slokh
kwLS tYBd )KrK
Χιρχασελεύκον
*Kašmir
کشمیر
*Kavarstan
کورستان
*Kavrestan
کورستان
Kīlikiyā
)YQYLYQ
*Kokhē
)Kw*K
*Kūfč
کوفچ
*Kuč
کوچ
*Lašōm
οῦ Λασουμὼν
*Macédoine
Μακεδονία
Makrān
مکران
*Marġ
مرغ
Marw
مرو
*Māy
مای
Māzandarān
مازندران
Mēšūn
)Y*N$YM tYB
*Mésopotamie
oYD*hN tYB
*Nahrit
tYrhN
Nēmrōz
نیمروز
*Nil
نیل
Nisa
نسا
Nisinā, Nisibe
oYBYcN
*Ordon
اردن
*Ostra
Ὄστρα
Pārs
)YSD*Pd )twKLM, )YSD*Pd )(r), )YSD*Pd )twrt), )YSD*P tYB, srP
Περσίδα
Πὰρς
پارس
*Pasāy
yS)P
Pērōz-Šābuhr
rwB$ zwrYP
*Qajqārbāšī
قجقارباشی
*Qannūj
قنّوج
*Qom
قم
*Radan
ndr
Rāg
)YQYzD*d )rt), )YQYzD* tYB
Rōšen-Husraw
Ῥεσανκουσάδων
*Samarkand
سمرقند
*Samarra
)YtrMw$
*Sandal
سندل
*Sandali
سندلی
Sandali
سندلی
*Saqilā
سقیلا
*Saqlāb
سقلاب
*Sāri
ساری
*Šegnān
شگنان
Selūkiyā
qYLs
Sind
سند
*Sion
Σιών
*Soruč
سروچ
Spahān
اسپهان
*Sreš
)$w*GMd 4rS
*Sugd
سغد
*Sūrāb
سوراب
Sūriyā
)Yrws
Šūš
4w$
*Tayma
)MYt
*Termeż
ترمذ
Tēsfōn
nwPsY+Q
طیسفون
مداین
*Thèbes
sY)Bt
Tūrān
توران
Turkestān
ترکستان
Urhā
yhrw)
*Villes [Royales]
)zwXM
)tNY*dM
Πόλεις
Wastām
بسطام
Weh-Ardašīr
rYSdr) hB
Weh-az-Andiyōk-Husraw
زیب خسرو
*Wisehgerd
ویسه گرد
*Xatlān
ختلان
*Xazar
خزر
*Xotan
ختن
Xwarāsān
خراسان
Xwarezm
خوارزم
*Yaman
یمن
*Zabē
)B)z
*Zam
زم
Middle-PersianSyriacGreekPersian
āmārgar
drGrMh
*arez
عرض
Āsūrestān mowbed
)YMD*) tYBd )+PhwM
aswār
)$rP
)NYd
سوار
awestād
استاد
āzād-sad
dSdz)
bayaspān
)N*PSYB
*bāzargān
بازرگان
*bexrad
بخرد
*brahmane
برهمن
dādwar
)NYd
ὁ δικαστής
دستور
dahigān
δεκανικὴ αρχὴ
دهقان
*dānandegān
دانندگان
*dānišmand
دانشمند
darviš
درویش
*dāwar
داور
dibīr
دبیر
dīwān
دیوان
*duš-xēm
دژخیم
ēwēnbed
dBNY)
frazānag
فرزانه
frēstādag
فرستاده
ganjwar
گنجور
*gonāvar
گندآور
*gozārandeh
گزارنده
*guyandeh
گوینده
*hājeb
حاجب
hammōzgār
آموزگار
hazārbed
dBzr)
hērbed
هیربد
*jangju
جنگجو
*kadivar
کدیور
kanārang
)YrGNK
کنارنگ
*kārāgah
کاراگه
*kārandegān
کارندگان
*kārdān
کاردان
kārdār
کاردار
*kārgāh
کارگاه
Kēsar
rSQ
قیصر
*košandag
کشنده
*licteur
)YrYzG
*mālbed
dBLM
marzbān
)NBzrM
مرزبان
meh
مهان
mehtar
مهتر
مهتر
*monadigar
منادیگر
mow
)$wGM
ὁ μάγος
ὁ μαυϊπτᾶς
mowbed
)+PhwM
ὁ μαυϊπτᾶς
موبد
mowbed (*wuzurg)
)Br )+PhwM, )$w*GMd br
mowbedān mowbed
dBwM ndBwM
ὁ ἀρχίμαγος
موبد موبدان
*namāyandag
نماینده
*nāmdār
نامدار
*negahbān
نگهبان
*nēzagdār
نیزه دار
*nibēsandag
نبیسنده
نویسنده
Ohrmezd-jādaggōw
wGd)zd dzMrwh
*pahlawān
پهلوان
*parastandag
پرستنده
pasānīg
oPSwrd )QYNSP
payg
)GYP, )LGr
پیاده
paygān-sālār
)GY*P 4r
ὁ ἀρχίπεζος
*pēšraw
پیشرو
*peykarnegār
پیکرنگار
*presbytre
ὁ πρεσβυτέρος
rad
dr
ὁ ρὰδ (corr. ὁ δὰρ)
رد
*radja
رای
*rāyzan
رای زن
*rōzīgdah
روزی ده
sālār
سالار
*sarān
سران
*saxwan-gōw(āg)
سخنگو
šahr-dādwar
rwdrh$
*šaman
شمن
šubān
شبان
*sokubā
سکوبا
spāhbed
)LYXBr
سپهبد
سپهدار
*spardār
سپردار
*usquf
اسقف
*warzdār
گرزدار
wizīr
وزیر
wuzurg
ὁ ἄρχων
wuzurgān
بزرگان
xagān
خاقان
*xātun
خاتون
*xorošgar
خورشگر
zrēhdār
زره دار